لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

1 2 3 8
تعبیر دیدن کیف در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کيف معرف ظرفيتي است که در مقابل مسائل
زندگي دارا هستيم و کسي از آن آگاه نيست. يکي ظرفيت مقام و جاه را ندارد .
ديگري ظرفيت پول را ندارد و با لاخره کسي هم هست که ظرفت محبت را ندارد و
الله اعلم.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کیسه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کيسه در خواب تعبير خاصي ندارد مگر اين که
چيزي درون آن باشدکه تعبيرش نسبت به محتواي آن تغيير مي کند . معبران
قديمي درباره کيسه پول زياد نوشته اند ولي امروز کيسه پول متداول نيست. اگر
در خواب بينيد کيسه اي پاره همراه داريد راز شما فاش مي شود . اگر ببينيد
کيسه اي داريد که سوراخ آن رفو شده است آبرو و نام نيک خود را به زحمت حفظ
مي کنيد . کيسه سوراخ بيماري است از ضرر و زيان نيز خبر مي دهد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کوکو در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کوکو تعبير ديگر ماکولات را دارد و خوب
است و به نعمت و روزي تعبير مي شود. کوکو را از تخم مرغ و سبزي يا سيب
زميني تهيه مي کنند که همه اينها خوب هستند و تعبير نيکو دارند.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن گُل کوکب در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کوکب گل غم و ناکامي است چون گل پائيزي
است. زنبق نيز همين تعبير را دارد که در حرف (ز) نوشته.همين طور اختر .
چنانچه در خواب ببينيد که در باغچه خانه خود کوکب داريد غمين و اندوهگين مي
شويد . همين تعبير هست اگر کوکب به کسي بدهيد يا از او بگيريدhttp://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کوه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

همان طور که قبلا در چند مورد نوشته ام
کلا چيزهائي که در زندگي روزانه ما بزرگ و دور از دسترس جلوه مي کنند در
خواب هايمان به صورت آيات عظيم خلقت و طبيعت ظاهر مي گردند. مانند کوه
آتشفشان، غول، سيل، صاعقه، گردباد و غيره . شخصيت هائي که دور از دسترس ما
به نظر مي آيند به صورت غول، ديوار و از اين قبيل شکل مي گيرند و حوادثي که
و قوعشان بيرون از دايره قدرت و حيطه گمان و قياس ما است و به شکل آيات
طبيعي تجلي مي نمايند که کوه يکي از شناخته ترين و قابل توجه ترين آن ها
است. کوه يا کار بزرگ است يا شخصيت بزرگ و غير قابل دسترس. تشخيص اين که
کوه در خواب ديده شده کام است با خود بيننده خواب مي باشد چون خودش بهتر از
معبر مي داند درگير چه حوادثي است. اگر در خواب ببينيد از کوهي عظيم بالا
مي رويد کاري بزرگ در دست مي گيريد. اگر ديديد که از کوه به سختي و با رنج و
زحمت بالا مي رويد کار شما دشوار خواهد بود و اگر آسان و سبک راه پيمائي
مي کنيد به سهولت بر دشواري يا آن شخص دور از دسترس چيره مي گرديد. اگر
ديديد بر قله کوهي ايستاده ايد به اوج موفقيت مي رسيد که از آن بيشتر نبايد
انتظار داشته باشيد. اگر ديديد از کوهي سر مي خوريد و پائين مي آئيد و
خودتان نمي توانيد خويشتن را کنترل کنيد، سقوط مي کنيد و موقعيت خويش را از
دست مي دهيد. اگر شما را پرت کردند و پائين افتاديد شما را معزول مي کنند.
اگر ديديد در کوهي به غار پناه برديد امنيت مي يابيد يا مجهولي را مي
شکافيد و رازي را کشف مي کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن غذای کوفته در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است
که به نعمت و روزي تعبير مي شود به شرطي که ترخون و مرزه و سبزي هاي تند و
تلخ نداشته باشد. ترشي و چاشني و رنگ بد آن نيز تعبير را تغيير مي دهد و غم
و رنج مي آورد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کوسه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کوسه در روياهاي ما نوعا دشمني است که تا
به سراغش نرويد و به حريم او نزديک نشويد خطري ايجاد نمي کند . چنانچه در
خواب خود را با کوسه اي رو به رو ببينيد با دشمني مواجه مي شويد. اگر کوسه
به شما حمله کرد و آسيب رساند خوب نيست ولي اگر گريختيد امنيت حاصل مي
کنيد. اگر فقط ترسيديد زيان مي بينيد. اگر کوسه را کشتيد بر دشمن پيروز مي
شويد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کوچه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيم که در کوچه اي ناشناس و
مجهول هستيم باسئوالي رو به رو مي شويم که فکر ما را به خود مشغول مي
دارد. اگر در خواب خود را در کوچه اي دراز و تنگ ببينيم در راه رسيدن به
هدف باز مي مانيم . اگر ببينيم کوچه اي است که خانه هاي خوب در اطراف آن
هست يا مردمي خوب آن جا زندگي مي کنند خوب است زيرا خواب ما مي گويد با
مردي نيکنام برخورد مي کنيم و اگر خانه ها خراب و ويرانه بود يا مردمي بد
در آن جا بودند تعبير خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آينده ما
دشوار خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پيشرفت مي کنيم.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کندو در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

کندو در خواب هاي ما زني است مال دار و
متنعم و ظريف و بي آزار که اگر کندو را در خانه داشته باشيم از وجود چنين
زني بهره مند مي شويم. چنان چه در خواب ببينيم کندوئي در خانه داريم مالي
از زني با آن خصوصيات نصيب ما مي شود. مثل زني که مستغلات زياد دارد و شما
هر ماه کرايه مستغلات او را بگيريد و مصرف کنيد و هر بار ماه ديگر. اگر در
خواب ببينيد کندوئي در خانه داريد که زنبور در آن نيست زني با شخصبت ولي
فقير نصيب شما مي شود.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن کنجد در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف ک بر اساس حروف الفبا

ديدن کنجد در خواب خوب و نشاني از افزوني
معيشت و نعمت است. يعني چيزي بيش از رزق و روزي هميشگي است. اگر در خواب
ببينيد ناني مي خوريد که بر آن کنجد پاشيده اند يا آن را يا کنجد پخته اند
چيزي بيشتر از حقوق و در آمد مستمر نصيب شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که
از کنجد روغن مي گيريد لب و لباب و بهره مالي نصيب شما مي شود. اين مالي
است که تحصيل آن به زحمت ممکن است ولي چون به دست آورديد هيچ نوع زحمت و
رنجي پديد نمي آورد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
1 2 3 8
© NightMelody.com 2008-2017