لینک های سریع : نایت ملودی | تعبیر خواب | تبليغات | تماس باما


تعبیر خواب :: برای دسترسی به کلمه مورد نظر بر روی حروف مورد نظرتان کلیک کنید ...
 الف  ب  پ  ت  ث  ج  چ  ح  خ  د  ذ  ر  ز  ژ  س  ش
 ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ک  گ  ل  م  ن  و  ه  ی

1 2
تعبیر دیدن میوه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

ديدن ميوه به طور عام در خواب خير و برکت و
نعمت است ولي ميوه ها يک تعبير خاصي دارند که در جاي خود نوشته شده مثل
انگور، آلو، سيب، گلابي و غيره اما اگر در خواب سبدي ميوه ديديد بي آن که
تشخيص دهيد چه نوع ميوه اي است نعمت و خير و برکت است چه شما به ديگري
بدهيد يا از کسي بگيريد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن موم در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

موم از عسل حاصل مي شود و عسل نيز در خواب
هاي ما خوب است و پول و مال تعبير شده. موم را به هر رنگ و شکلي در خواب
ببينيد خوب است به شرطي که جسمي که مي بينيد از موم خالص ساخته شده باشد.
موم زرد غم و اندوه تعبير مي شود ولي در اين که باز هم پول و مال است
ترديدي وجود ندارد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن موش در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

همان طور که قبلا نيز نوشتم موش دزد است و
يک دزد خانگي است و معبران آن را به زني دزد و خائن و زيانکار و غير قابل
اعتماد تشبيه کرده اند. ابن سيرين نوشته موش زني به ظاهر مستوره اما در
باطن مفسده. اگر بيننده خواب موشي ببيند با چنين زني سر و کار پيدا مي کند و
اگر اين موش در خانه خودش باشد نوشته اند زني با اين پليديها در خانه اش
هست يا حضور پيدا خواهد کرد. اگر سوراخ موشي ببينيد مالي از شما برده مي
شود که مي دانيد چه کسي برده ولي نمي توانيد ثابت کنيد که او ربوده و سارق
مال شما يک زن خائن است. اگر موش در اتاق شما باشد زني دزد اهل خانه شماست
که نبايد به او اعتماد داشته باشيد. اگر در خواب موشي از پاچه شلوار شما
افتاد و گريخت و رفت زني فاسد و فاجر را از خود مي رانيد و دور مي کنيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مورچه در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و
زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در
خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته
اگر تعدادشان فراوان باشد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن ملخ در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

ملخ يکي از آفات نباتي است. ملخ چون انبوه
و فراوان باشد به هر کجا که فرود آيد اثري از حيات رستني ها باقي مي
گذارد. لذا در خواب هاي ما نيز آفت مالي شناخته شده چه يکي باشد و چه بسيار
که اهميت آن به تعداد و کوچکي و بزرگي ملخ ها بستگي دارد اگر ديديد جائي
که نشسته ايد ملخي جست و فرود آمد يا ملخي جست و بر لباس شما نشست مردي
طماع و پرخوار و مزاحم و بيکاره مزاحم شما خواهد شد و به مال شما چشم مي
دوزد و طمع مي بندد. اگر ديديد دسته اي ملخ پرواز مي کنند در آن منطقه که
ملخ ها را ديده ايد مشکل عمومي پيش مي آيد به طوري که همه زيان مي کنند و
آسيب مي بينند. اگر در حياط خانه خود بوديد و ديدديد دسته اي ملخ بر
بالاي خانه شما پرواز مي کند گرفتاري تنها براي شما پيش مي آيد ولي اگر در
آسمان شهر و محله و کوچه پرواز ملخ ها را ديديد گرفتاري و مشکل براي همه
اهالي آن حدود است.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مگس در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

اگر در خواب ببينيم مگسي در چاي يا شربت
يا غذاي ما افتاده در روزهاي آينده کراهتي در ما پديد مي آيد. کمتر اتفاق
مي افتد که يک مگس را تنها در خواب ببينيم غالبا دسته مگس ها در فضاي خانه و
اتاق پرواز و وز وز مي کنند. شنيدن صداي مگس در خواب نشان آن است که آدم
هاي بي شخصيت و ولنگار درباره شما داوري مي کنند و ياوه مي گويند و سعايت
آن ها چنان فاقد ارزش و اعتبار است که گوئي وزوز مگس شنيده مي شود. اگر در
خواب ديديد مگسي گرد سر شما پرواز مي کند مزاحمي در زندگي شما پيدا مي شود و
اگر آن مگس صدا داشت کسي از ديگري نزد شما بد مي گويد و رغبت مي کند و مي
خواهد آبروي شخص ثالث غايبي را خدشه دار کند. اگر دسته اي از مگس ها را
ديديد که در اتاق يا در اطراف شما هستند جمعي مردم دون و پليد گرد شما را
مي گيرند و ضمن اين که نيت سو استفاده دارند مزاحمت ايجاد مي کنند. اگر
ديديد لاشه گوسفندي هست و مگس هاي بسياري بر آن نشسته اند جمعي مفتخور مگس
صفت در صدد تصاحب مالي هستند. اگر لاشه و گوشت متعلق به شما باشد مال شما
در معرض تجاوز است، روي هم رفته مگس ها در خواب مزاحم و مفتخور و بي ارزش
هستند در ضمن لجباز و سمج.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مسواک در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

مسواک هميشه با دندان است و چنان چه در
خواب تنها ديده شود باز هم دندان ها را به خاطر مي آورد. اگر در خواب
ببينيد دندان ها را مسواک مي کنيد به خويشان و فرزندان و اهل خانه خود
محبت، ياري و کمک مي کنيد و در واقع بزرگتري خانه و خانواده را به خوبي
انجام مي دهيد. اگر در شرايط سني مقتضي براي بزرگتري خانواده نيستيد از
جانب ولي و بزرگتر مورد عنايت قرار مي گيريد چون مسواک زدن دندان رعايت
متقابل اهل خانه است. زني اگر ببيند دهان و دندانش را مسواک مي کند و
دندان هايش سفيد و براق شده و ظايف خانوادگي را خوب انجام مي دهد و نزد
شوهر عزيز و محترم مي شود. اگر در خواب ببينيد که مسواک در جيب داريد يا
مسواک خريده ايد نسبت به خانواده خود بي توجه هستيد که ذهن شما اين بي
توجهي را با تجسم مسواک متذکر مي شود. اگر ببينيد با مسواک کار ديگري غير
از شستن دندان ها انجام مي دهيد نشان آن است که نيازمند يهاي خانواده را
رفع نمي کنيد و حتي حق آن ها را در جاي ديگري به مصرف مي رسانيد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مسجد در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

مسجد خير و صلاح و تقوي و پرهيزگاري است و
تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببينيد در مسجد هستيد و نماز مي
گذاريد کاري بزرگ و خوب انجام مي دهيد. اگر وامداري يا محبوسي يا بيماري
در خواب ببيند که در مسجد نماز مي گذارد و اين مبنا بر مبناي صدق گذاشته مي
شود از سختي و بدبختي نجات مي يابد. اگر کسي ببيند در مسجد نماز مي گذارد
يا در وضو خانه وضو مي گيرد که بعدا نماز را اقامه کند زن مي گيرد و زن
او پارسا و اهل دين خواهد بود. اگر بيننده خواب رو به قبله در خواب نماز
مي گذارد کاري بر مبناي درست انجام مي دهد و اين کاري است خوب و خداپسندانه
و اگر ببيند در جهتي غير از قبله نماز مي خواند کاري خلاف انجام مي دهد و
اين کاري است که او را خسران دنيا و عاقبت نصيب مي کند. اگر ببينيد خانه
شما مسجد شده به بزرگي و مجد و عظمت مي رسيد و اگر ببينيد در مسجد خانه
گزيده و اقامت کرده ايد از بزرگي حمايت مي طلبيد و او شما را مورد عنايت و
حمايت قرار مي دهد.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مس در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

مس اگر در خواب سرخ به نظر آيد خوب است و
فرو شکوه و مال و منال تعبير مي شود و چنانچه زرد باشد بيماري و رنجوري و
ابتلا و گرفتاري است. اگر در خواب ببينيد مس را با چکش روي سندان مي کوبيد
و به آن شکل مي بخشيد کار مشکلي به دست شما آسان مي شود. اين در صورتي است
که مس شکل بگيرد ولي اگر شکل نپذيرد کار شما لاينحل باقي مي ماند. اگر در
خواب ببينيد ظرفي از مس داريد به رنگي متمايل به سرخي درخشنده و براق ،
مالي به دست مي آوريد که هم زياد است و هم ممتاز. اگردر خواب ببينيد ظرفي
از مس داريد که زرد رنگ و کثيف است و جلا ندارد بيمار و رنجور مي شويد. ديگ
و قابلمه را قبلا نوشته ام.http://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
تعبیر دیدن مژگان در خواب  موضوع: تعبیر خواب حرف م بر اساس حروف الفبا

مژگان عزيزان و نزديکان شما هستند. کساني
که به شما خيلي نزديکند و دوستشان داريد و شب و روز و بيداري و خواب را با
ايشان مي گذرانيد. اين ها در خواب به صورت مژگان ظاهر مي شوند. اگر در خواب
ببنيد که هر دو چشم شما مژه ندارد منزوي و تنها مي شويد و نزديکانتان از
اطراف شما پراکنده مي گردند و اگر در خواب ببينيد مژگان پرپشت و انبوهي
داريد اطرافتان شلوغ مي شود و خانه و خانواده اي انبوه و پر ازدحام خواهيد
داشت. اگر در خواب ببنيد چشم راستتان مژه دارد و چشم چپ شما فاقد مژه است
از جانب برادر و خواهر و پدر و مادر بي محبتي خواهيد ديد و اهل خانه يعني
همسر و فرزندانتان نسبت به شما صميمي و وفادار مي مانند وچنانچه ببينيد چشم
چپ شما مژه دارد ولي چشم راستتان فاقد مژگان مي باشد تعبير بر عکس استhttp://nightmelody.com/blogcode/tabir-e-khab/wp-content/themes/NightSkin%20-%20Tabir/images/spilit.png
1 2
© NightMelody.com 2008-2017