پله های ترقی برای بعضی ها سر است! (امضا: نظافتچی پله های اداره) افراد نمک نشناس، شوربخت می شوند! (امضا: نمکی محل) ما به جای “آن ور دنیا” شما را به “آن دنیا” می بریم! (امضا: یک شرکت هواپیمایی) محافظت…

اس ام اس امضا دار