دانشمندان از امکان کلون‌سازی و بازگشت به حیات ماموت‌ها با کمک بقایایی سالم و نسبتا دست نخورده ماموت کشف شده در سیبری خبر می‌دهند. در مه ۲۰۱۳ بقایای ماموتی با نام مستعار Buttercup در مناطق یخ‌زده سیبری کشف شد؛ بخش…