تکنیک های تشخیص تقلبی بودن چندی از مواد غذایی ۱٫ نان: اگر بیش از حد سفید یا قهوه‌‌ای‌رنگ است… جوش شیرین هم ارزان‌تر از خمیر مایه است و هم سریع‌تر خمیر را عمل می‌آورد. البته امروزه به کمک نظارت بازرسان…

تکنیک های تشخیص تقلبی بودن چندی از مواد غذایی