نیازهای مهم و اساسی زن و شوهر در زندگی زناشویی نیازهای زنان : ۱ – عطوفت و مهر ورزی. ۲ – گفتگو و درد دلهای صمیمانه. ارتباط تعاملی و همدلانه. ۳ – صداقت و صراحت. ۴ – حمایت مالی. ۵…

نیازهای مهم و اساسی زن و شوهر در زندگی زناشویی