● نیروهای حافظ صلح سازمان ملل(کلاه آبی ها) نیروهای حافط صلح سازمان ملل یا همان کلاه آبی ها نیرویی متشکل از واحد های نظامی است که به منظور ترک مخاصمه بین دو نیروی نظامی درگیر چه داخلی و چه…

29 مه ؛ روز جهانی حافظان صلح سازمان ملل