برای کاهش اضطراب اجتماعی محبت کنید محبت به دیگران، احساس خوشحالی را بیشتر می کند و دیدی مثبت در فرد به وجود می آورد بنا به یافته های پژوهشی جدید، ابراز خوبی و برقراری ارتباط با دیگران می تواند برای…

برای کاهش اضطراب اجتماعی محبت کنید