۷ اشتباه رایج فروشندگان در خرید و فروش در هر حرفه‌ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست. مدیر سبز – آذر جوزی: در هر حرفه‌ای، خوب و بدهای زیادی وجود دارد. فروش نیز…

7 اشتباه رایج فروشندگان در خرید و فروش