۶ مرداد در ایران روز ملی کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای ،  روز به حرکت در آوردن ثروت و سرمایه های ملی اعم از نیروهای انسانی و جوانان کشور است. مهارت یعنی چه؟ مهارت یعنی توانایی…

روز کار آفرینی و آموزش های فنی و حرفه ای