جاذبه های گردشگری نمک آبرود یکی از زیباترین شهرهای توریستی مازندران نمک آبرود است. این شهر توریستی از نظر جاذبه های طبیعی و توریستی حرف اول را در ایران می زند. شهر نمک آبرود از یک طرف به دریا و…

جاذبه های گردشگری نمک آبرود