اگر همسرم مرا دوست دارد چرا مرا کتک میزند با شوهری که دست بزن دارد چگونه رفتار کنیم؟ این گروه خشن! خشونت های خانگی معمولا توسط آقایان علیه خانم ها اعمال می شود و این اتفاق فقط منحصر به فرهنگ…

اگر همسرم مرا دوست دارد چرا مرا کتک میزند