با داشتن این نشانه ها به زودی اخراج می شوید از دست دادن شغل تجربه ای ناخوشایند است و زمانی که به صورت غیر منتظره رخ می دهد می تواند بدتر از این هم باشد. در چنین شرایطی نمی دانید…

با داشتن این نشانه ها به زودی اخراج می شوید