تبخال در کودکان خطرناک است یک متخصص پوست بیان کرد: بروز تبخال در کودکان خطرناک است. علی رضا مؤمنی توضیح داد: به علت پایین بودن توان و بنیه کودکان، ویروس تبخال به سرعت در بدن آنان منتشر می‌شود و گاهی…

تبخال در کودکان خطرناک است