چندین قانون جهانی موفقیت در کار و زندگی ۱ – قانون انگیزه هر چه می گویید یا انجام می دهید از تمایلات درونی، خواسته های شما سرچشمه می گیرد. پس برای رسیدن به موفقی باید انگیزه ها را مشخص کرد…

چندین قانون جهانی موفقیت در کار و زندگی