نگاهی به راه های افزایش اعتماد به نفس هر فردی از شخصیت خودش، دیدگاهش و نقاط ضعف و قوتش یک تصویر ذهنی دارد. این تصویر از دوران کودکی شکل می گیرد. به این تصویر «خودانگاره» می گویند یعنی تصوری که…

نگاهی به راه های افزایش اعتماد به نفس