تصاویر زیبای بزرگترین غار جهان سون در ویتنام بزرگترین و برترین غار جهان (سون) در ویتنام غار مذکور در مرکز ویتنام و در استان “کوانگ بن” و در پارک ملی “پارک ملی فونگ نها-که بانگ” در ۵۰۰ کیلومتر پایتخت این…

تصاویر زیبای بزرگترین غار جهان سون در ویتنام