اولین خبرگان رهبری ۲۳ تیر ماه ۱۳۶۲ اولین نشست مجلس خبرگان رهبری (پس از انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان در ۱۹ آذر ۱۳۶۱) افتتاح شد و در این دوره از مجلس خبرگان با شرکت ۶۹ تن از نمایندگان خبره مردم…

گشایش مجلس خبرگان برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهو.ری اسلامی ایران