خطرناکترین ورزش ها در جهان شاید تصور عمومی آن باشد که ورزشهای رزمی و رشته هایی چون مشت زنی جزء ورزشهای خطرناک باشند اما آمار کشته و زخمی های بعضی از ورزشهایی که تصورش نمیرود آنقدر بالاست که در این…

خطرناکترین ورزش ها در جهان