اعتقادات چینیان باستان چینیان باستان عقاید مختلف و تقریباً عجیبی داشتند. چینیان باستان عقیده داشتند که زمین همانند صفحه‌ای صاف است که آسمان چون سرپوشی روی آن قرار گرفته و کشور خودشان، چین را مرکز زمین می‌دانستند و اعتقاد داشتند…

اعتقادات چینیان باستان