محققان دانشگاه‌های پیزا، پارما و رم در این مطالعه ۳۳ فرد بزرگسال را بمدت ۳۸۰ ساعت مورد بررسی قرار داده و ۱۳۷۵ خمیازه را در بین این افراد ثبت کردند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که سرایت خمیازه بین دوستان…

خمیازه دوستان مسری‌تر از غریبه‌هاست!