روغن مایع مخصوص سرخ‌کردن در  برابر گرما مقاوم است ولی نمی‌ شود از این نوع روغن چند بار برای سرخ‌کردن  زیاد  مصرف کرد. از روغن مخصوص سرخ‌کردن می‌شود  ۳-۲ دفعه ، آن هم نه با فاصله زمانی زیادتر، بلکه تقریبا…