کثیف ترین خانه روی زمین متعلق به چه کس است ؟ این زن کثیف امریکایی در میان زباله ها و آشغالهایی که تمام خانه اش را پر کرده است زندگی میکند. این زن ۵۶ ساله میشل نام دارد و درخانه…

کثیف ترین خانه روی زمین متعلق به چه کس است ؟