مدیر فروش موفق چگونه عمل می کند ؟ در ورزش، شغل مربی کمک کردن به بازیکنان برای توسعه ی نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف شان است. شغل مدیر و سرپرست فروش شباهت های زیادی به یک مربی ورزشی…

مدیر فروش موفق چگونه عمل می کند ؟