با چه دیدگاهی ورزش می کنید؟ بهتر است این طور شروع کنم که دنیای امروزی ما که در حال زندگی کردن در آن هستیم روز به روز در حال پیشرفت است ، علم و دانش متخصصان در تمامی دانشها رو…

با چه دیدگاهی ورزش می کنید؟