چه وقت برای بیرون رفتن اجازه شوهر لازم نیست ! مدیر بودن مرد به معناى اسیر بودن زن در دست وى نیست تا بتواند به دلخواه خود عمل کند. در تمام مدیریت‏ها مدیر نباید خود را بى نیاز از شور…

چه وقت برای بیرون رفتن اجازه شوهر لازم نیست !