انرژی هسته ای به چه دردی می خورد؟ در حال حاضر علوم و فناوری هسته ای به عنوان فناوری برتر (های تک) محسوب می شود. امروزه تاثیر این علوم بر افزایش دانش بشری غیرقابل تردید است و می تواند به…

انرژی هسته ای به چه دردی می خورد؟