تمرین و توصیه های ورزشی و تغذیه ای برای بلند شدن قد شما بر روی ژن‌های خود کنترلی ندارید، ولی کنترل عوامل محیطی در اختیار شماست. قد نهایی شما به وراثت و محیط وابسته است، بنابراین تصور این که قد…

تمرین و توصیه های ورزشی و تغذیه ای برای بلند شدن قد

تمریناتی برای بلند شدن قد ایستاده خم شدن این تمرین ساده و تاثیر گذار یکی از بهترین حرکات ورزشی برای آزاد سازی و درگیر کردن ستون فقرات است. این تمرین همچنین عضلات پشت ران، کشاله، زردپی های دو طرف پشت…

تمریناتی برای بلند شدن قد