نگاهی به عکس های نوجوانی تان بیندازید. آنچه این عکس ها را در نگاه شما عجیب و گاهی خنده دار می کند، دماغ بزرگ روزهای بلوغ تان نیست؛ بلکه ژست های از رده خارج شده و لباس هایی است که…

ژست های شیک برای عکس