با کدو خورشتی بورانی درست کنید مفهوم بازیافت را که می دانید. همان مبحثی که از دورریختی ها وسیله با کاربرد دیگری درست می کنند. این هم یک غذای بازیافتی است. تعجب نکنید. شما مطمئنا پوست کدو سبز را که…

با کدو خورشتی بورانی درست کنید