چمن متحرک ، پدیده بی نظیر تکاب چمن متحرک یا چملی گول یکی از بی نظیرترین پدیده های ایران و حتی جهان است که در دل طبیعت تکاب جا خوش کرده و هنوز رازی سر به مهر به شمار می…

چمن متحرک ، پدیده بی نظیر تکاب