شیرین کردن زیتون به وسیله سود سوزآور کاشت و پرورش زیتون از گذشته در کشور ایران رایج بوده و در سال‌های اخیر با پیشرفت‌هائی که در اصلاح ژنتیکی درختان زیتون ارقام کنسروی صورت گرفته و به سبب آگاهی مردم از…

شیرین کردن زیتون به وسیله سود سوزآور