این‌طور نیست که انسان‌ها اگر به استقلال نیاز دارند دیگر به وابستگى نیاز ندارند. وابستگى ، یکى از نیازهاى انسان‌هاست که زندگى جمعى ما را تأمین مى‌کند. استقلال و وابستگی ما در بهترین حالت استقلال، در عین حال وابسته‌ایم. یعنى…

رابطه‌ی استقلال و وابستگی