کلکسیون گردنبند و انگشترهای هفت گناه کبیره جواهراتی را که در ادامه خواهید دید از کلکسیون جدید گردنبند آویز و انگشترهای هفت گناه کبیره انتخاب شده است. هریک از این انگشترها نماد یکی از گناهان کبیره است. وبستر در تفسیر…

کلکسیون گردنبند و انگشترهای هفت گناه کبیره