چرا رنگ لباس پزشکان در اتاق عمل سبز است؟ این سوالی است که ممکن است برای همه ما پیش بیاید. اما همه چیز در علم پزشکی روی قانون و قاعده خاصی است که مردم عادی از آنها بی خبرند. جراحان…

چرا رنگ لباس پزشکان در اتاق عمل سبز است؟