با آمدن فصل پاییز و زمستان شما میتوانید رنگ‌های جسورانه ای را انتخاب کنید وب رای زینت دادن به ناخن هایتان از آنها استفاده کنید . طراحی ناخن شاید همیشه مد نباشد اما لاک زدن ناخن با رنگ‌های متنوع و…