آدم خوشرو، آدمی است که با دیگران به گرمی و صمیمیت برخورد کند مثلاً در مصافحه،گرم برخورد کند و اخمو نباشد و چهره باز داشته باشد.  در مضامین روایات سه علامت برای حسن خلق بیان شده است.اول: خوشرویی: آدم خوشرو،…