قیمت بسیاری از خودروها بیش از دوبرابر شده است!

کاریکاتور قیمت خودرو