یادگارهای خسرو شکیبایی در عالم فیلم خسرو شکیبایی آنقدر دوست داشتنی است که خاطره بازی با یادگارهایش هم عالمی دارد ،سخت است که هم در عوام محبوب باشی هم در میان منتقدین ،یادش جاوید… فیلم : هامون – کاراکتر :…

یادگارهای خسرو شکیبایی در عالم فیلم