. نگه د اری از آب مرغ و سبزیجات اگر آب مرغ، گوشت یا سبزیجات شما زیاد آمد، ان را دور نریزید؛ بلکه آب را د ر قالب یخ بریزید و در فریزر بگذارید و هربار که بخواهید سوپ یا خورشتی درست…