عشق حالت هیجانی نیرومندی است و اگر کامیاب نشود و معشوق به دست نیاید یکی از غم انگیزترین حادثه ها و اندوهگین ترین تجربه های زندگی به وقوع می پیوندد. هنگامی که فروپاشی یک رابطه عشقی بروز می کند، زمان…

راهکارهایی برای عاشقان ناکام