ایده و خلاقیت برای عکس های خانوادگی

عکس های خانوادگی

ممکن است برای افرادی پیش آمده باشد که وقتی عکس میگیرند به نظرشان در عکس چاق افتاده اند.و این در برخی افراد بخاطر چاق بودن در واقیت است و در برخی دیگر طای دید و خطای ایستادن و پوشش در…

چگونه لاغرتر نشان داده شویم؟