کشف سیاره کپلر مناسب برای حیات انسان به تازگی محققان و دانشمندان موفق شده اند سیاره ای را کشف کنند که حیات انسان در آن امکان پذیر است. این سیاره کپلر نام دارد و در خارج از منظومه شمسی واقع…

کشف سیاره کپلر مناسب برای حیات انسان