آیا میدانید…بیشتر وزن مغز انسان را آب تشکیل می دهد. آیا میدانید…اندازه ی قلب شما حدوداً برابر زمان اول آن است. آیا میدانید…طولانی ترین رکورد پرواز یک مرغ ۱۳ ثانیه است. آیا میدانید…یک افعی می تواند یک بز بزرگ را…

آیا میدانید: رود دجله به خلیج فارس میریزد ؟ آیا میدانید: که قلب میگو ها در سر آنها قرار دارد ؟ آیا میدانید: خلیج فارس ۵۰۰ هزار سال قدمت دارد ؟ آیا میدانید: جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه…