زیباترین پناهگاه ها در رشته کوه آلپ یک تخته سنگ بزرگ و مخفی در رشته کوه آلپ و در ارتفاع زیاد از سطح زمین و در سرمای شدید به عنواع پناهگاهی برای کوهنوردان ساخته شده است که تمامی امکانات یک…

زیباترین پناهگاه ها در رشته کوه آلپ