نظر مردان درباره اندام و شکل زنان نگران چیزهای از بدنتان که قادر به کنترل آن نیستید، نباشید (مثل استخوان‌بندیتان). روی انرژیتان برای خوش‌فرم شدن و رساندن نسبت دور کمر و دور باسنتان به ۰٫۷ تمرکز کنید. تا جاییکه می‌توانید…

نظر مردان درباره اندام و شکل زنان