۱٫ خود را با دیگران مقایسه نکنید: هر کسی کار را به گونه ای متفاوت از دیگران شروع و به روش خود هم پیشرفت می کند. این به شما یا هیچ فرد دیگری ارتباطی ندارد که دیگران در مسیر شغل…

شاد بودن در محل کار