هرچندکه پهنه ها،بلندی های وپستی های طبیعت سراسرشگفتی است؛اما شگفتی منحصربه فرد، شگفتی کویرافسونی که تنها باحضورقابل درک است. جایی بسیاردورازشهرهای شلوغ، درست نزدیک به مرکزپهنه ی یک میلیون وشش jصدوچهل وهشت هزاروصدونود وهشت کیلومترمربعی ایران ودرمیانه ی کویری پهناور،…