برخی از صنایع دستی استان کرمانشاه مثل «چیغ» بافی با سابقه ای به درازنای سه هزار سال، راوی فرهنگ و تمدن دیرینه این دیار است که با وجود صادرات به کشورهای مختلف دنیا، در میان بومیان منطقه در حال سپرده…