کوبوس ونینگن (Cube house)،  خانه های مکعب شکلی است که توسط معمار معروف پیت بلوم در سال ۱۹۸۴ ساخته شد. خانه ها با زاویه ۵۴ درجه ساخته شده و تعداد آن به ۳۸ مکعب می رسد. هر آپارتمان حدود ۱۰۰…